ปรัชญา (Philosophy)

ประสานงานวิชาการ บริการด้วยใจ ขับเคลื่อนงานด้วยไอที

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศงานวิชาการ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

📚 เลือกชมตามหมวดหมู่

Categories

LineID สำหรับตอบข้อสงสัย/ปัญหา

@academicrru

อเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความ เผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินคุณภาพของงานที่จะตีพิมพ์

    โดยสามารถดูตัวอย่างวารสาร พร้อมทั้งคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th และส่งใบสมัครและไฟล์ข้อมูล ที่ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
✉️ E-mail : rru.journal@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎️ 0-3850-0000 ต่อ 6415

Tab widgets

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์วารสาร RRU Journal