ปรัชญา (Philosophy)

ประสานงานวิชาการ บริการด้วยใจ ขับเคลื่อนงานด้วยไอที

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศงานวิชาการ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

📚 เลือกชมตามหมวดหมู่

Categories

กิจกรรม/ข่าวสารที่น่าสนใจ

LineID สำหรับตอบข้อสงสัย/ปัญหา

@academicrru

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
checo
ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์วารสาร RRU Journal