บทสรุปผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิชาการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดกิจกรรม ทางวิชาการกับคณะและศูนย์ สำนัก เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเด่น โดยรวมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ในรอบปีการศึกษา 2556 ดังนี้ : – 1. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 1.1 การผลิตบัณฑิต 1.1.1 ประมวลผลผู้สำเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญา จำนวน 2,855 คน 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าสู่กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 41 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 14 หลักสูตร 1.1.3 ประสานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2556 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 แห่ง 1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปที่เป็น เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงให้มีความโดดเด่น และทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ […]

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนงาน

ปรัชญา (Philosophy) ระบบมีมาตรฐาน บริการด้วยใจ มุ่งไกลประสานภารกิจ เน้นบัณฑิตคุณภาพ วิสัยทัศน์(Vision) มุ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เน้นบริการด้วยไอที พันธกิจ (Mission) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและประสานภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 1. กำกับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา 2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานรองรับอาเซียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 4. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5. จัดระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 6. บริหารทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 7. จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ (Goal) 1. มีระบบควบคุมและกำกับติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต 2. วิจัยผลการดำเนินงานและการศึกษาตามตัวบ่งชี้ 3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอาเซียน 4. อาจารย์มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น 5. พัฒนาระบบ KM สำหรับพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 6. จัดระบบสหกิจศึกษาและสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการทังในและต่างประเทศ 7. มีระบบบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 8. จัดตั้งศูนย์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และโครงการหารายได้ 9. จัดระบบบริหารและการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานให้สำนักงาน […]

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอน สาขาต่างๆ ถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชา การศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและ นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่ม มากขึ้น ภารกิจต่างๆ มีมากตามมา ปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันเสียใหม่โดยให้มีสำนักส่งเสริมวิชาการเกิดขึ้นเพื่อรองรับงาน ทางด้านวิชาการ และส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2532 มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปิดสอนในสาขาต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น จึงเปิดสอนในสาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการเป็น หน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะต่างๆ ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภาระกิจของ มหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อจากสำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และได้ปรับโครงสร้าง การบริหารงานทั่วไปให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะโดยกำกับ ดูแลฝ่ายต่างๆ สภาพปัจจุบันของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]