การประชุมหารือปรับแก้ไขหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นาฏศิลปศึกษา และศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะในระบบ CHECO ของ สปอว.

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือปรับแก้ไขหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นาฏศิลปศึกษา และศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามข้อเสนอแนะในระบบ CHECO ของ สปอว. โดยมี อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ พร้อมด้วย อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ประธานสาขาวิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา สุทธิธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ผู้แทนวิชาเอก ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร และเสนอรับทราบในระบบ CHECO โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.