การประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสำนัก โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ 1. (ร่าง) ประกาศจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2567 2. จัดซื้อจัดจ้างทำบูธในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ใช้ในวันที่ 1 พ.ค. 67 3. จัดทำแบบสอบถามการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท/เอก เสนอในวันที่ 2 เม.ย. 67 4. จัดทำ dashborad ภาวะการมีงานทำ และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5. ติดตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 6. ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศยกเว้นรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ…. เพิ่มนิยามศัพท์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ดูจากประกาศ กมอ. http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/08%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD.pdf ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566

วันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาภาคพิเศษ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับรายงานตัว ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 3/2566 ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี