ประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษา ดูงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของต้นเองและเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้บริารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 – 1 มิ.ย. 2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   โครงการชั่งหัวมัน  

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ประชุมอบรม ขั้นตอนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 (TCAS)

วันพุธที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บุคลากรและผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการอบรม “การดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือ TCAS” โดยมี อ.จารุมาศ ปิ่นทอง ประทาน TCAS ให้การบรรยายในการดำเนินการครั้งนี้  

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี