วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ณ โรงเรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก