วันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาภาคพิเศษ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับรายงานตัว ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 3/2566 ประกอบด้วย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี