วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสำนัก โดยมีวาระพิจารณาดังนี้
1. (ร่าง) ประกาศจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2567
2. จัดซื้อจัดจ้างทำบูธในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ใช้ในวันที่ 1 พ.ค. 67
3. จัดทำแบบสอบถามการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท/เอก เสนอในวันที่ 2 เม.ย. 67
4. จัดทำ dashborad ภาวะการมีงานทำ และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
5. ติดตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
6. ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศยกเว้นรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ…. เพิ่มนิยามศัพท์ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ดูจากประกาศ กมอ. http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/08%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AD.pdf
ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ