โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร “กิจกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์