การวัดและการประเมินผลการศึกษา

เกรดไม่ออก เกรดออกช้า เป็นเพราะอะไร ตอบ กรณีไม่ได้เป็นนักศึกษาเงินกู้ เช็คข้อมูลเกรดที่คณะของวิชานั้น ๆ ถ้าคณะบอกว่าส่งข้อมูลมาแล้วให้มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ กรณีเป็นนักศึกษาเงินกู้ ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษาเซ็นรับรองว่าเป็นนักศึกษาที่กู้ได้จริง นำใบรับรองการเป็นนักศึกษาเงินกู้มาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรณีชำระเงินช้าเกินกำหนดแล้วเกรดไม่ออกให้นำใบเสร็จชำระเงินมาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การขอแก้ไข I ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ นักศึกษาต้องดำเนินการขอแก้ I ภายในภาคเรียนถัดไป เปิดภาคการศึกษาถัดไปจนถึงวันส่งผลการเรียน ครบกำหนดหลังอาจารย์ผู้สอนประมวลผลเท่าที่นักศึกษามีคะแนน แล้วส่งผลการเรียนที่ฝ่ายทะเบียน

การขอรับเอกสารการศึกษา

ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร    ตอบ เขียนคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียม ส่งคำร้อง (เวรนัดรับเอกสาร) ต้องการขอใบรับรองผลการเรียน ต้องดำเนินการอย่างไร    ตอบ เขียนคำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ชำระค่าธรรมเนียม ส่งคำร้อง (เวรนัดรับเอกสาร) ขอรับใบปริญญาบัตรย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร ตอบ ถ้าไม่เกินหนึ่งปีนำเอกสารใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาติดต่อขอรับที่งานทะเบียน หากเกินระยะเวลาต้องเขียนคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม ขอเอกสารการศึกษา กี่วันจึงจะได้รับเอกสาร ตอบ แล้วแต่ประเภทของเอกสารอยู่ในดุลพินิจของเวรประจำวัน มารับเอกสารการศึกษา แต่ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร ตอบ แสดงตัวตน เรื่อง วันที่มายื่นคำร้องให้เชื่อว่าเป็นบุคคลนั้นจริง ให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ ได้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่าใด จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ ตอบ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ นักศึกษาเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th) นักศึกษาแนบวุฒิเดิมกับคำร้องและสำเนาบัตรประชาชน นักศึกษาแนบรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว สวมครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อย จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาหลังรูปถ่าย) ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน (ภายในสัปดาห์ตามที่ปฏิทินวิชาการกำหนด) นักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ นักศึกษาต้องแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุลหลังส่งเอกสารแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ  เขียนคำร้องทั่วไป(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th) ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่งานทะเบียน หากนักศึกษายังไม่ขอสำเร็จการศึกษาเนื่อง แต่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป สามารถทำได้หรือไม่ ตอบ สามารถทำได้ แต่ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการสอบปลายภาค ทั้งนี้ระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการเรียน จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ ตอบ นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการเรียน จะไม่ได้รับเกียรตินิยมถึงแม้เกรดเฉลี่ยจะถึงเกณฑ์ หมายเหตุ เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า […]

การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนประเภทนักศึกษาได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ เปลี่ยนได้เขียนคำร้องขอเปลี่ยนประเภทแต่ในภาคพิเศษต้องมีสาขาวิชาเดียวกัน มีกลุ่มเข้าปีเดียวกันจึงจะอนุญาตให้เปลี่ยน

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตอบ นักศึกษาภาคปกติ เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60 เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80 เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ นักศึกษาภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60 เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80 เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว กรณีใดอีกที่จะมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตอบ มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา ลาออก เสียชีวิต ประพฤติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตอบ  ตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หากมีหนี้สินควรดำเนินการชำระเงินค่าหนี้สินต่าง […]

การลาออก

ต้องการการลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ นักศึกษาเขียนคำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th) ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน งานทะเบียนตรวจสอบจำนวนหน่วยกิต  และตรวจสอบการค้างชำระค่าลงทะเบียน ค่าหอพักนักศึกษาและการค้างส่งหนังสือจากหอสมุดกลาง เคยยื่นคำร้องขอลาออกไปแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่อยากลาออกแล้วจะขอยกเลิกการลาออก ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ  ต้องมาติดต่อโดยเร็วเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนนั้นยืนยันเวลาเรียนว่ายังมีสิทธิสอบหรือไม่นำส่งง่านทะเบียนแล้ว รอผลการพิจารณา ต้องการขอย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น ต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอย้าย หากได้รับการอนุมัติรับย้ายจะทำหนังสือส่งตัวไปให้และไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยนั้น แต่ในกรณีนี้หากย้ายไปแล้วจะไม่รับกลับคืนมาเรียนใหม่หากประสงค์จะมาต้องสมัครเข้ารับการศึกษาใหม่

การลา การลาพักการศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาสามารถลาป่วย ลากิจ ได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด ตอบ การลาป่วย ลากิจ ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเกินกว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา   โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ ถ้ามีเหตุจำเป็นทำให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนต่อได้ หรือไม่พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ควรดำเนินการอย่างไร ตอบ นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา  โดยต้องดำเนินการดังนี้ นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th) ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน รับใบเสร็จคืนนักศึกษา การลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ ตอบ  นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ลา ระยะเวลาของการลาพักการศึกษาจะถูกนับรวมกับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรด้วยหรือไม่ ตอบ  การลาพักการศึกษาจะถูกนับรวมกับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรด้วย การลาพักการเรียน และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทำได้ในกรณีใดบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทำในกรณีที่ไมได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา การลาพักการเรียน ทำในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์

บัตรประจำตัวนักศึกษา

บัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร ตอบ      นักศึกษาเขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษากับธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับบัตรนักศึกษาที่ธนาคาร หมายเหตุ เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ประกอบคำร้อง กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล /คณะ/สาขาวิชา ต้องทำอย่างไร ตอบ นักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้ นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานใบแสดงเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ยื่นคำร้องที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร ตอบ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เงื่อนไขการโอนผลการเรียน ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง ตอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร ตอบ  เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน สูงสุดได้เท่าไร ตอบ  ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ต้องการขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา จะต้องทำอย่างไร ตอบ นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  […]

การลงทะเบียนเรียน

เกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินที่สำคัญ มีอะไรบ้าง ตอบ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามปฏิทิน วิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีเหตุความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในวันลงทะเบียนได้ ให้ยื่นคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัย ไม่เกินสัปดาห์ที่ 14 ของภาคเรียนนั้น ๆ แต่ต้องชำระค่าปรับวันละ 20 บาท รวมแล้วไม่เกินภาคเรียนละ 1,000 บาท ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถนำจำนวนนักศึกษามานับรวมเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาเพื่อใช้ในการเบิกสอน กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนใด ๆ ตามข้อ 1 ไม่สามารถขอลงทะเบียนย้อนหลัง รวมทั้งไม่สามารถเข้าสอบได้ ซึ่งนักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว หมายเหตุ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต ตอบ นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อภาคเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ยกเว้นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดได้ในกรณีใดบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร ตอบ กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร […]