โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยจัด อบรมหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานวิชาการ” ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม และ ร.ร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ ร.ร.ท่าเกษมพิทยาคม และ ร.ร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วรัชมังคลาภิเษก นำทีมโดย อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน