แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน