1. ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร

   ตอบ เขียนคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียม ส่งคำร้อง (เวรนัดรับเอกสาร)

  1. ต้องการขอใบรับรองผลการเรียน ต้องดำเนินการอย่างไร

   ตอบ เขียนคำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ชำระค่าธรรมเนียม ส่งคำร้อง (เวรนัดรับเอกสาร)

  1. ขอรับใบปริญญาบัตรย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร

ตอบ ถ้าไม่เกินหนึ่งปีนำเอกสารใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตมาติดต่อขอรับที่งานทะเบียน หากเกินระยะเวลาต้องเขียนคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม

  1. ขอเอกสารการศึกษา กี่วันจึงจะได้รับเอกสาร

ตอบ แล้วแต่ประเภทของเอกสารอยู่ในดุลพินิจของเวรประจำวัน

  1. มารับเอกสารการศึกษา แต่ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร

ตอบ แสดงตัวตน เรื่อง วันที่มายื่นคำร้องให้เชื่อว่าเป็นบุคคลนั้นจริง

  1. ให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทนได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ได้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย