1. นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตอบ

 • นักศึกษาภาคปกติ
  1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
  3. เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
  4. ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
 • นักศึกษาภาคพิเศษ
  1. เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
  3. เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
  4. ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 1. นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว กรณีใดอีกที่จะมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตอบ

 • มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
 • สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
 • ลาออก
 • เสียชีวิต
 • ประพฤติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 1. นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตอบ  ตรวจสอบหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หากมีหนี้สินควรดำเนินการชำระเงินค่าหนี้สินต่าง ๆ หนี้สินไปยังผู้ปกครองของนักศึกษา