1. เกณฑ์การปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินที่สำคัญ มีอะไรบ้าง

ตอบ

 • นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 ต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามปฏิทิน
  วิชาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีเหตุความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในวันลงทะเบียนได้ ให้ยื่นคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัย ไม่เกินสัปดาห์ที่ 14 ของภาคเรียนนั้น ๆ แต่ต้องชำระค่าปรับวันละ 20 บาท รวมแล้วไม่เกินภาคเรียนละ 1,000 บาท
 • ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน
  และชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถนำจำนวนนักศึกษามานับรวมเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาเพื่อใช้ในการเบิกสอน
 • กรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาคเรียนใด ๆ ตามข้อ 1
  ไม่สามารถขอลงทะเบียนย้อนหลัง รวมทั้งไม่สามารถเข้าสอบได้ ซึ่งนักศึกษาต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว
  หมายเหตุ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
 1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต

ตอบ

 • นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตต่อภาคเรียน
 • นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคเรียน ยกเว้นภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
 1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดได้ในกรณีใดบ้าง

และต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องดำเนินการดังนี้

 • เขียนคำร้องขอลงทะเบียนเกิน (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th)
 • ยื่นคำร้องพร้อมแนบแบบโครงสร้างตรวจสอบรายวิชาที่งานทะเบียน
 • รอการอนุมัติผล
 1. ลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากนักศึกษาไม่มีรายชื่อในการจองรายวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

ติดต่องานทะเบียนเพื่อดูสถานะการเป็นนักศึกษา  หรือนักศึกษายังติดค้างค่าลงทะเบียน

 1. นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ เพราะลืมรหัสผ่าน ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

ติดต่องานทะเบียนเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านให้นักศึกษา

 1. การเพิ่ม/ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ต่างกันอย่างไร

ตอบ

 • การเพิ่ม/ถอนรายวิชา เป็นการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว โดยนักศึกษา
  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในสองสัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • การยกเลิกรายวิชา เป็นการขอยกเลิกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่พ้นระยะเวลาการ
  เพิ่ม/ถอนรายวิชา (ตามข้อ 1) การยกเลิกรายวิชาใด ๆ นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและประธานสาขาวิชา โดยนักศึกษาต้องทำการยกเลิกรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์
 1. ถ้านักศึกษาต้องการเพิ่มรายวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

 • เขียนคำร้องขอเพิ่มรายวิชา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • ยื่นคำร้องให้อาจารย์ผู้สอนลงนาม
 • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
 • ฝ่ายทะเบียนออกใบลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่
 1. ลงทะเบียนไปแล้วแต่ต้องการยกเลิกบางรายวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

 • เขียนคำร้องยกเลิกรายวิชา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • ยื่นคำร้องให้อาจารย์ผู้สอนลงนาม
 • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
 • ฝ่ายทะเบียนยกเลิกรายวิชาบนระบบ
 1. ถ้านักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

 • เขียนคำร้องยกเลิกรายวิชา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • ยื่นคำร้องให้อาจารย์ผู้สอนลงนาม
 • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
 • ฝ่ายทะเบียนยกเลิกรายวิชาบนระบบ
 1. ถ้าตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนถัดไปแล้วพบว่าไม่มีรายวิชาที่ต้องการเรียน นักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ
ต้องรอให้ถึงภาคเรียนนั้นก่อนแล้วค่อยดูหากไม่มีจริง ๆ มาติดต่องานทะเบียน (พิจารณา
เป็นรายกรณี)

 1. กรณีที่รายวิชาในหลักสูตรเก่าไม่มีเปิดแล้ว จะขอเรียนหลักสูตรใหม่แทนรายวิชาในหลักสูตรเก่า จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

 • เขียนคำร้องขอเปิดรายวิชา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน ขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ความเห็นของ สาขาวิชา และคณะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ
 • นำคำร้องมายื่นที่งานทะเบียน รอการอนุมัติผล
 • เมื่อคำร้องขอเปิดอนุมัติแล้วสามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิดไว้ ใน

ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน

 1. แนวทางหรือเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาเพิ่มเป็นอย่างไร

ตอบ  ให้เปิดเฉพาะรายวิชาที่ยังไม่มีเปิดในภาคเรียนนั้นๆ /เปิดแล้วต้องสำเร็จการศึกษา /เปิดเพื่อเรียนร่วมกับหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อและคำอธิบายรายวิชาเหมือนหรือคล้ายกัน

 1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องการขอเงินค่าลงทะเบียนคืนต้องทำอย่างไร

ตอบ

 • เขียนคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • ส่งคำร้องพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนรอการอนุมัติผล
 1. นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ำ ได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ

 • สอบตกรายวิชาบังคับตามโครงสร้างของหลักสูตร
 • สอบตกหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือกอื่นตามโครงสร้างหลักสูตรได้ ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องลงเรียนในรายวิชาเดิมจนกว่าจะผ่าน
 • สอบตกวิชาเลือกเสรี สามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
 1. ระยะเวลาของการศึกษาของหลักสูตรปริญญาตรี ต้องศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปีและสูงสุดไม่เกินกี่ปี

ตอบ

 • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  1. นักศึกษาภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน  8 ปีการศึกษา
  2. นักศึกษาภาคพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
  1. นักศึกษาภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
  2. นักศึกษาภาคพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  1. จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สำเร็จการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา และไม่เกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 1. ถ้านักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาควรทำอย่างไร

ตอบ

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.00