1. ต้องการการลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

  • นักศึกษาเขียนคำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th)
  • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
  • งานทะเบียนตรวจสอบจำนวนหน่วยกิต  และตรวจสอบการค้างชำระค่าลงทะเบียน ค่าหอพักนักศึกษาและการค้างส่งหนังสือจากหอสมุดกลาง
  1. เคยยื่นคำร้องขอลาออกไปแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่อยากลาออกแล้วจะขอยกเลิกการลาออก ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  ต้องมาติดต่อโดยเร็วเขียนคำร้องทั่วไปพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนนั้นยืนยันเวลาเรียนว่ายังมีสิทธิสอบหรือไม่นำส่งง่านทะเบียนแล้ว รอผลการพิจารณา

  1. ต้องการขอย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอย้าย หากได้รับการอนุมัติรับย้ายจะทำหนังสือส่งตัวไปให้และไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยนั้น แต่ในกรณีนี้หากย้ายไปแล้วจะไม่รับกลับคืนมาเรียนใหม่หากประสงค์จะมาต้องสมัครเข้ารับการศึกษาใหม่