1. นักศึกษาสามารถลาป่วย ลากิจ ได้ไม่เกินร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด

ตอบ การลาป่วย ลากิจ ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเกินกว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา   โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ

  1. ถ้ามีเหตุจำเป็นทำให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนต่อได้ หรือไม่พร้อมที่จะเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ควรดำเนินการอย่างไร

ตอบ นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา  โดยต้องดำเนินการดังนี้

  • นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน
  • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน
  • รับใบเสร็จคืนนักศึกษา
  1. การลาพักการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่

ตอบ  นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ลา

  1. ระยะเวลาของการลาพักการศึกษาจะถูกนับรวมกับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรด้วยหรือไม่

ตอบ  การลาพักการศึกษาจะถูกนับรวมกับระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรด้วย

  1. การลาพักการเรียน และการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทำได้ในกรณีใดบ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

  • การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจะทำในกรณีที่ไมได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • การลาพักการเรียน ทำในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์