1. เกรดไม่ออก เกรดออกช้า เป็นเพราะอะไร

ตอบ

  • กรณีไม่ได้เป็นนักศึกษาเงินกู้ เช็คข้อมูลเกรดที่คณะของวิชานั้น ๆ ถ้าคณะบอกว่าส่งข้อมูลมาแล้วให้มาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
  • กรณีเป็นนักศึกษาเงินกู้ ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษาเซ็นรับรองว่าเป็นนักศึกษาที่กู้ได้จริง นำใบรับรองการเป็นนักศึกษาเงินกู้มาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • กรณีชำระเงินช้าเกินกำหนดแล้วเกรดไม่ออกให้นำใบเสร็จชำระเงินมาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  1. การขอแก้ไข I ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

  • นักศึกษาต้องดำเนินการขอแก้ I ภายในภาคเรียนถัดไป เปิดภาคการศึกษาถัดไปจนถึงวันส่งผลการเรียน
  • ครบกำหนดหลังอาจารย์ผู้สอนประมวลผลเท่าที่นักศึกษามีคะแนน แล้วส่งผลการเรียนที่ฝ่ายทะเบียน