1. นักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่าใด จึงจะสำเร็จการศึกษาได้

ตอบ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

 1. การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

 • นักศึกษาเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
 • นักศึกษาแนบวุฒิเดิมกับคำร้องและสำเนาบัตรประชาชน
 • นักศึกษาแนบรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว สวมครุยวิทยฐานะให้เรียบร้อย จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาหลังรูปถ่าย)
 • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน (ภายในสัปดาห์ตามที่ปฏิทินวิชาการกำหนด)
 1. นักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ นักศึกษาต้องแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

 1. ต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุลหลังส่งเอกสารแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ 

 • เขียนคำร้องทั่วไป(ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th)
 • ยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่งานทะเบียน
 1. หากนักศึกษายังไม่ขอสำเร็จการศึกษาเนื่อง แต่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำได้ แต่ต้องยื่นคำร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการสอบปลายภาค ทั้งนี้ระยะเวลาที่ศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

 1. นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการเรียน จะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมหรือไม่

ตอบ นักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการเรียน จะไม่ได้รับเกียรตินิยมถึงแม้เกรดเฉลี่ยจะถึงเกณฑ์

หมายเหตุ

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ไม่ต้องมารายงานตัวบัณฑิต แต่ภายหลังจากที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านพ้นไปแล้ว ให้นำเอกสารมาติดต่อขอรับที่งานทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ ได้แก่  ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือใบรับรองคุณวุฒิ

 1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร แต่ประสงค์จะเข้าร่วมในปีถัดไป ต้องทำอย่างไร

ตอบ ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรย้อนหลังที่งานทะเบียน

 1. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจบเทอมนี้จะได้รับรับปริญญาพร้อมกับเพื่อนที่ทำเรื่องจบไปเมื่อเทอมที่แล้วหรือไม่

ตอบ ในการรับปริญญาในปีเดียวกันนั้นนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. เดียวกันจึงจะได้รับปริญญาในปีถัดไป โดยจะตัดรอบทุกภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์รับปริญญาบัตรเช่นในปี 2561 ตัดที่ภาคเรียนที่ 1/2560