การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

 1. การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ตอบ

 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
 • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา
 • เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการโอนผลการเรียน

 • ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต
 1. การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร
 • เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 • เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน
 1. รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร

ตอบ  เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

 1. จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน สูงสุดได้เท่าไร

ตอบ  ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

 1. ต้องการขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

 • นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th)
 • ฝ่ายงานทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 • ฝ่ายงานทะเบียนจัดทำประกาศและแจ้งตามคณะ/ศูนย์ทราบ
 • นักศึกษารับเอกสารการโอน/ยกเว้นรายวิชา
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน/ยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายการเงิน
 • ส่งเอกสารการโอน/ยกเว้นที่ผ่านการชำระเงินแล้วที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำผลโอน/ยกเว้นกรอกลงคอมพิวเตอร์