1. นักศึกษาสามารถเปลี่ยนประเภทนักศึกษาได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ เปลี่ยนได้เขียนคำร้องขอเปลี่ยนประเภทแต่ในภาคพิเศษต้องมีสาขาวิชาเดียวกัน มีกลุ่มเข้าปีเดียวกันจึงจะอนุญาตให้เปลี่ยน