1. บัตรนักศึกษาหาย/ชำรุด ต้องทำอย่างไร

ตอบ     

  • นักศึกษาเขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษากับธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • รับบัตรนักศึกษาที่ธนาคาร

หมายเหตุ เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ประกอบคำร้อง

  1. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล /คณะ/สาขาวิชา ต้องทำอย่างไร

ตอบ นักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้

  • นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป
  • ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานใบแสดงเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
  • ยื่นคำร้องที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์