วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ได้เข้าประชุมสัมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

related posts