กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และ OPEN HOUSE ภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิชาการ สำราญตลาดนัดรุ่นพี่ ก้าวสู่ EEC ที่นี่อ่างศิลา” ของโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และ OPEN HOUSE ภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิชาการ สำราญตลาดนัดรุ่นพี่ ก้าวสู่ EEC ที่นี่อ่างศิลา” ของโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ