งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ดร.สมชัย ว่องอรุณ กรรมการทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติองค์กรภายนอกร่วมผลิตบัณฑิตกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) และให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับองค์กรภายนอก โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.