ประชุมพิจารณา ระบบผลงานทางวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมพิจารณา ระบบผลงานทางวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีอาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล นักวิชาการศึกษา นางสาววันวิสาข์ ภู่อร่าม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายรา-ชศั.กดิ์ สั.งข์ฤ.ทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ