กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “Ben 2 Academic Fair 2023 นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “Ben 2 Academic Fair 2023 นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา