การประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อ และโอกาสความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ในการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ซักซ้อมลำดับการประชุม และทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมซักซ้อมลำดับการประชุม เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ หอสมุด และหอพักนักศึกษา เนื่องจากวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 8)