กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว