กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “W.S.T.R. OPEN HOUSE 2024” และร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรม “เปิดประตู..สู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2024” ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา และนางสาวน้ำฝน กอบประดิษฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “W.S.T.R. OPEN HOUSE 2024” และร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในกิจกรรม “เปิดประตู..สู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2024” ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๗