วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมซักซ้อมลำดับการประชุม เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ หอสมุด และหอพักนักศึกษา เนื่องจากวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 8)