วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการศึกษาต่อ และโอกาสความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ในการประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา