วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแปลงยาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา