วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการฯ โดยมีวาระพิจารณาดังนี้
1. แนะแนวการศึกษา
2. แผนและการดำเนินการ credit bank
3. รายงานสมรรถนะ และความต้องการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ต่อสภาวิชาการ
4. พิจารณาผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหลักสูตร
5. ใช้งบโปรโมทโพส รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่าน facebook
6. เตรียมระบบภาวะการมีงานทำ กับ ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
7. การปรับแบบฟอร์มลาออกของนักศึกษา
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ