วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ เลขานุการฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ และอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาพิจารณาการเสนอขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1)
2) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2566)
3) พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
4) พิจารณาการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
5) พิจารณาการเสนอขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
6) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา”คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7) พิจารณาการพัฒนาและและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2567) จำนวน 3 รายวิชา
8) พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2564)
9) พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
10) พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. 2563) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings.