วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวจรีรัตน์ ธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยงานบัณฑิตศึกษา นางพรพรรณ ดอนพนัส และนางสาวสายน้ำผึ้ง บุญมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ภายใต้โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ของโรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี