วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ อาจารย์ ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยเลขานุการ และผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
2) พิจารณารายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตร ซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3)พิจารณาการพัฒนาและและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๓ รายวิชา
4)พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖)
5)พิจารณาการเสนอขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
6)พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
7)พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
8)พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
9)พิจารณาการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
10)พิจารณาการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และขออนุโลมการใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน 11)พิจารณาการเสนอขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.