วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และอาจารย์เทวิกา เบญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนเเห่งอนาคต โดยมีบุคคลากร งานส่งเสริมวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป และงานบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์