วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ อาจารย์ ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ และคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ